KLIMAATSCHAP AMSTELLAND

 Transitie van het Amstelland

Het Amstelland is een landschap in transitie. Herrezen uit de zee ten tijde van de ijstijd, in warmere tijden opgedroogd tot een woud van bomen, afgewisseld met rietvelden resulterend in een dik veenpakket. Met de stijging van zeespiegel na de ijstijd werd het gebied nogmaals opgeslokt door de zee. Vegetatie overwon de zee met als climax een veenpakket tot vijf meter boven NAP. Rond 1100 n. Chr. heeft de mens dit landschap naar haar hand gezet. Onder leiding van een ontginningsplan van de Bisschop van Utrecht is het Amstelland massaal ontwaterd en zijn meters veen als CO2 vervlogen. Met de uitstoot heeft het Amstelland de opwarming van de aarde versterkt. Het dikke veenpakket is ingeruild voor grote problemen op o.a. het gebied van waterhuishouding en milieu. Het veenweidelandschap is 900 jaar lang uitgemolken en raakt door haar reserves heen. Het agrarische landschap leidt tot hoge maatschappelijke kosten en is onhoudbaar. Tijd voor een nieuwe transformatie, tijd voor een ‘reginningsplan’. Dit reginningsplan is een tegenreactie op het ontginningsplan van 1100 n. Chr. en geeft de maatschappij een handleiding hoe dit landschap te transformeren.

 Het Amstelland als gebruikslandschap

Met de toename van het toerisme en de inwoners is de vraag naar recreatiemogelijkheden rondom Amsterdam groter dan ooit. Het rijke cultuurhistorische Amstelland raakt overbelast door de vele wandelaars, fietsers, automobilisten en het agrarisch verkeer dat gebruik maakt van de smalle wegen langs de Amstel. De groeiende vraag naar recreatie is een uitkomst voor de problemen die dit landschap teisteren en biedt kansen voor een transitie van agrarisch landschap naar gebruikslandschap.

Een blik op de bodemkaart toont de natuurhistorische rijkdom van het Amstelland, verscholen onder een tapijt van gras. Door de inrichting van het Amstelland te hechten aan de bodem wordt de natuurhistorische rijkdom beleefbaar in de vorm van een bosmilieu, rietmilieu en voedselmilieu. Het Amstelland van de toekomst is een landschap van hoge cultuurhistorische én natuurhistorische waarde. Met deze reginning versterkt het Amstelland haar bestaansrecht en kan de Amstelscheg worden behouden als groene lob van Amsterdam.

 Een klimaatpositieve reginningsmaatschappij

De klimaatverandering dwingt ons binnen twintig jaar te transformeren naar een CO2-neutrale maatschappij. Het Amstelland van de toekomst biedt de burger ruimte zijn eigen CO2-uitstoot te compenseren door verdwenen natuur nieuw leven in te blazen en zo CO2 op te slaan. De klimaatbewuste maatschappij zet de reginning van het Amstelland in gang door een kavel te kopen in een van de drie milieus. Binnen de grenzen van de natuurbeleving mag een klimaatneutrale woning worden gebouwd zodat het Amstelland ook een maatschappelijke betekenis krijgt.

Zo ontstaat Klimaatschap Amstelland; een landschap van hoge cultuurhistorische- én natuurhistorische waarde. Een reginningsplan waarmee de bodemdaling tot het verleden behoort. Een landschap dat bijdraagt aan een beter klimaat, mogelijk gemaakt door de klimaatbewuste maatschappij. De term Klimaatschap is een verbastering van de termen Klimaat, Landschap en Maatschap.

Het volledige boekwerk van dit afstudeerproject: